Lajmet nga UBT

Studio master në Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë në UBT

Laboratorët e posaçëm për këtë fushë studimi do t’iu mundësojnë studentëve punën praktike përbrenda institucionit.