Lajmet nga UBT

UBT organizon edhe këtë vit festivalin ndërkombëtar të dijes “Global UBT Fest 2022”

Në kuadër të “Global UBT Fest 2022” do të organizohen samite, ligjërata tematike, vizita studimore, diskutime e debate rreth temave të ndryshme, si dhe punëtori, me studentë, profesorë e ekspertë vendorë e ndërkombëtarë.

Publikuar

Global UBT Fest 2022”, ndër festivalet më të mëdha akademike në rajon, tashmë traditë e organizimit të UBT-së, edhe këtë vit, do të sjell aktivitete të ndryshme nga 1 korriku deri më 31 korrik 2022, të cilat do të ofrojnë diskutime dhe debate në më shumë se 30 shkolla verore, përmes profesorëve, ekspertëve dhe studentëve, për tema dhe fusha të ndryshme.

Në kuadër të “Global UBT Fest 2022” do të organizohen samite, ligjërata tematike, vizita studimore, diskutime e debate rreth temave të ndryshme, si dhe punëtori, me studentë, profesorë e ekspertë vendorë e ndërkombëtarë.

Aktivitete të ngjashme do të shtrihen në sferat e ndryshme të jetës, duke përfshirë: në fushën e artit, medias, sportit, ndërtimtarisë, mekatronikës, agrikulturës, dizajnit, arkitekturës, gjuhës angleze, energjisë, juridikut, biznesit, muzikës, psikologjisë, inxhinierisë kompjuterike, politikës, infermierisë, farmacisë, stomatologjisë, anesteziologjisë, radiologjisë, sigurisë, e fushave të tjera.

Studentët kanë nevojë që përtej studimeve, të zhvillojnë njohuritë e tyre edhe përmes aktiviteteve të tilla, duke iu shërbyer edhe për t’u certifikuar në fund të akademive, por edhe për të përjetuar një eksperiencë të jashtëzakonshme, të cilën e ofron “Global UBT Fest 2022”.

Roli i festivalit ndërkombëtar të dijes “Global UBT Fest 2022” në sferën e arsimit dhe të edukimit, është i fuqishëm, meqë ndikon në përmirësimin dhe përforcimin e njohurive, dhe në praktikimin e fushave të ndryshme, të cilat bëjnë të mundur që studentët të jenë më të përgatitur dhe më të profesionalizuar.

Të gjithë të interesuarit që duan të bëhen pjesë e festivalit ndërkombëtar të dijes “Global UBT Fest 2022”, mund të regjistrohen përmes linkut: Global UBT Fest 2022 – Regjistrimi

Lajmet nga UBT

UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2022/23

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët.

Publikuar

nga

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2022/2023, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MAShT.

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.

Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor:

 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Inxhinieri e Mekatronikës
 • Shkenca Politike
 • Juridik
 • Dizajn i Integruar
 • Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit
 • Studime të Sigurisë
 • Shkenca të Sportit dhe Lëvizjes
 • Gjuhë Angleze
 • Sistemet e Informacionit
 • Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Media dhe Komunikim
 • Teknik Dentar
 • Psikologji
 • Administrim Biznesi
 • Art dhe Media Digjitale
 • Aktrim
 • Teknik i Radiologjisë
 • Infermieri
 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Biokimi Mjekësore

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master:

 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment
 • Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë
 • Inxhinieri e Mekatronikës
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Politika Publike dhe Menaxhim
 • Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Media dhe Komunikim
 • Shëndet Publik dhe Menaxhim
 • Zhvillim dhe Urbanizëm
 • Dizajn i Integruar i Avancuar
 • Shkenca Politike
 • E Drejta Penale
 • E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane
 • E Drejta Civile dhe Pronës
 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Shkenca Paramjekësore
 • Shëndeti dhe Aktiviteti Fizik

Shënim: Ka programe të studimit të cilat nuk janë të vendosura në listën e lartcekur, e që janë në proces të akreditimit, për të cilat do të ju mbajmë të informuar.

Kampuset dhe qendrat e regjistrimit të UBT-së në Kosovë:

 • Prishtinë;
 • Lipjan;
 • Prizren;
 • Pejë;
 • Ferizaj;
 • Gjilan

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

Studimet e përbashkëta:

 • Warsaw University, Poloni;
 • Vienna University of Technology, Austri;
 • Parthenope University of Naples, Itali;
 • Danube University Krems, Austria;
 • CIFE, Nice , Francë;
 • Semmelweis University, Hungari;
 • University of Salzburg, Austri;
 • CEEPUS Program, Bulgari;
 • City University London, Angli;
 • Waterford Institute of Technology, Irlandë,

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentët:

 • Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;
 • Sistem online dhe qasje në kompjuterë;
 • Licenca falas për softuerë;
 • Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;
 • Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;
 • Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;
 • Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;
 • Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkëngjisin aplikacionit:

 • Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Diplomën e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Dëftesat e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes.

Për më shumë informacione rreth programeve të studimit dhe mundësive që ofron UBT, ju lutem që të ndiqni linkun: https://www.ubt-uni.net/

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Rektori Hajrizi po merr pjesë në simpoziumin “Global Business Research Symposium” në Roma të Italisë

Rektori Hajrizi mori pjesë në dy ngjarje të cilat u organizuan në kuadër të “Global Business Research Symposium”.

Publikuar

nga

Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, po merr pjesë në simpoziumin “Global Business Research Symposium”, të organizuar nga Universiteti “St. John’s” në Roma të Italisë, në kuadër të programit “Ndërtimi i një të ardhmeje më të mirë: Restaurimi, Rezilienca dhe Qëndrueshmëria”.

Në një panel me përfaqësues të universiteteve të ndryshme nga vendet e rajonit dhe të botës, rektori Hajrizi, foli për rolin, arritjet dhe cilësitë e UBT-së, si një nga institucionet e arsimit të lartë më modern dhe më inovativ në Kosovë dhe në rajon.

Rektori Hajrizi mori pjesë në dy ngjarje të cilat u organizuan në kuadër të “Global Business Research Symposium”, në njërën me titull “Konkurrenca globale, shërbimet financiare dhe dizajni i produkteve të qëndrueshme”, si dhe në “Efekti i nevojave të jashtme në politikat publike”.

Rektori Hajrizi në eventet e simpoziumit prezantoi rreth temës “Ekosistemi inovativ i qëndrueshëm dhe i mençur”, në mes të cilës potencoi faktin se UBT është duke u angazhuar drejtë ndërtimit të një ekosistemi inovativ, i cili do të përfaqësojë cilësi dhe vlera të arsimit dhe edukimit.

Qëllimi kryesor i simpoziumit të “Global Business Research Symposium” është të ndihmojë ata që prezantojnë ide dhe projekte të cilat krijojnë atmosferë të mirëfilltë bashkëpunimi ndërmjet institucioneve arsimore, si dhe për të ofruar një strukturë arsimore dhe kërkimore e dedikuar për avancimin e njohurive të biznesit dhe njohurive financiare përmes kërkimit në një mjedis global.

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Akademia Ndërkombëtare Verore e Inxhinierisë së Energjisë në fokus do të ketë temën “Koogjenerimi dhe Energjia e Ripërtritshme”

Qëllimi i Akademisë Ndërkombëtare Verore të organizuar nga Fakultetit Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment në UBT, është të trajtojë temën “Koogjenerimi dhe Energjia e Ripërtritshme”

Publikuar

nga

Në kuadër të “Global UBT Fest 2022”, Akademia Ndërkombëtare Verore e Fakultetit Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment në UBT, këtë vit do të organizojë ligjërata tematike, debate të ndryshme si dhe punëtori, të cilat kanë për qëllim nxitjen dhe angazhimin e studentëve për të qenë pjesëmarrës në organizime që janë në dobi të profesionalizimit të tyre.

Qëllimi i Akademisë Ndërkombëtare Verore të organizuar nga Fakulteti Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment në UBT, është të trajtojë temën “Koogjenerimi dhe Energjia e Ripërtritshme”, duke iu mundësuar pjesëmarrësve të informohen më shumë rreth kësaj teme dhe të përforcojnë njohuritë e tyre.

Studentët në këtë akademi do të kenë mundësi të përfitojnë njohuri të reja rreth emetimit të ndotësve në atmosferë, për shfrytëzimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike në tregun e Kosovës, për edukimin dhe vetëdijesimin për energjinë e shpenzuar, si dhe për përdorimin sa ma të drejtë në kyçje në teknologjinë komunikuese – internet.

Linku për aplikim: Global UBT Fest 2022

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

UBT po merr pjesë në Javën e Ndërkombëtarizimit të Universiteteve në Evropë

Profesori Marmullaku, në kuadër të këtij organizimi është duke prezantuar vlerat, të arriturat dhe projektet me impakt ndërkombëtar, të zhvilluara dhe të realizuara nga UBT.

Publikuar

nga

Profesori i UBT-së, Prof. Asoc. Dr. Bekim Marmullaku, është duke e përfaqësuar UBT-në dhe Kosovën në Nice të Francës, në kuadër të Javës së Ndërkombëtarizimit të Universiteteve në Evropë.

Profesori Marmullaku, në kuadër të këtij organizimi është duke prezantuar vlerat, të arriturat dhe projektet me impakt ndërkombëtar, të zhvilluara dhe të realizuara nga UBT.

Ndër të tjera, profesori i UBT-së, Prof. Asoc. Dr. Bekim Marmullaku, tutje ka prezantuar shkëmbimin e përvojave të studentëve dhe të stafit me universitete të tjera të Evropës dhe botës, duke rritur kështu bashkëpunimin ndërkombëtar.

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara