Lajmet nga UBT

Profesorë të UBT-së po marrin pjesë në trajnimet rreth betonit të organizuara nga kompania “PENETRON” në Greqi

Si përfaqësues të UBT-së në këto trajnime po marrin pjesë dekani i Fakultetit Ndërtimtari dhe Infrastrukturë, Prof. Muhamet Ahmeti, prodekani Prof. Visar Krelani dhe profesori Driton Kryeziu, të cilët të njëjtat eksperienca do t’i prezantojnë në Kosovë në kuadër të ligjëratave dhe ushtrimeve laboratorike.

Publikuar

Në kuadër të inovacioneve në fushën e ndërtimtarisë nga aplikimi për përmirësimin e vetive të betonit deri te riparimi i strukturave, janë duke u prezantuar në detaje si pjesa teorike, aplikative dhe metodat e testimeve në laboratorët që janë krijuar për testimin e të gjitha këtyre produkteve në Athinë të Greqisë, ku është edhe qendra për trajnime të vazhdueshme rreth betonit nga kompania “PENETRON”.

Si përfaqësues të UBT-së në këto trajnime po marrin pjesë dekani i Fakultetit Ndërtimtari dhe Infrastrukturë, Prof. Muhamet Ahmeti, prodekani Prof. Visar Krelani dhe profesori Driton Kryeziu, të cilët të njëjtat eksperienca do t’i prezantojnë në Kosovë në kuadër të ligjëratave dhe ushtrimeve laboratorike.

Kompania “PENETRON” dhe dega në Kosovë “Penetech” po realizojnë studime dhe hulumtime rreth jetëgjatësisë dhe cilësisë së betonit në laboratorin e materialeve në UBT dhe po ashtu kanë përkrahur aktivitetet e Akademisë Verore dhe të Panairit të Materialeve në UBT.

Lajmet nga UBT

Në revistën prestigjioze “International Journal of Intelligence and Counterintelligence” publikohet punimi shkencor i profesorëve Bahri Gashi e Ngadhnjim Brovina

Publikuar

nga

Në revistën prestigjioze nga fusha e Inteligjencës dhe Kundërinteligjencës, “International Journal of Intelligence and Counterintelligence”, është publikuar punimi i profesorit të Studimeve të Sigurisë dhe Shkencave Politike, Bahri Gashi dhe profesorit të Shkencave Politike, Ngadhnjim Brovina, me titull “Reassessment of Counterintelligence in National Security”, The Case of Kosovo.

Ky hulumtim ka analizuar hollësisht shërbimet e kundërzbulimit si një rol vendimtar në parandalimin e kërcënimeve nga brenda dhe sidomos atyre të jashtme. Artikulli ka vënë në theks rastin e Kosovës në forcimin e nevojës për shërbimet e kundërzbulimit, si dhe ka analizuar se cili model i kundërzbulimit do të ishte më i përshtatshëm për Kosovën.

Janë dhënë rekomandime të bazuara dhe specifike në kontekstin aktual për krijimin e një shërbimi të fuqishëm dhe efektiv të kundërzbulimit në rastin e Kosovës, duke përfshirë masat shtesë ligjore që autoritetet vendore dhe aleatët ndërkombëtarë duhet të marrin parasysh, si dhe kompleksitetin rajonal për të përmbushur këtë mision.

Kjo revistë është pjesë e Taylor & Francis, e indeksuar në platformën Scopus./UBTNews/

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Publikohet studimi shkencor i profesorit të UBT-së me temën “Monitorimi i Ndotjes në Liqenin e Mitrovicës dhe Strategjitë për Menaxhimin Mjedisor”

Publikuar

nga

Në revistën shekncore prestigjioze e cila është indeksuar në ‘Web of Science’ dhe ‘SCOPUS’, dhe e cila publikohet nga Taylor & Francis është botuar studimi i Profesorit të UBT-së, Edon Maliqit, në bashkëpunim me Dr.sc. Kaltrina Jusufi nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Titulli i punimit është “Monitorimi sasior i ndotjes në liqenin e Mitrovicës duke përdorur modelin empirik dhe shkencën dhe sistemet e informacionit gjeografik”. Ky studim ka qenë i fokusuar në përdorimin e modeleve analitike/matematikore dhe Shkencën & Sistemet e Informacionit Gjeografik (GISS) për të adresuar problematikën mjedisore, veçanërisht në aspektin e cilësisë së ujit në liqenin e Mitrovicës.

Punimi është përshkruar për të shfaqur zhvillimin e shtresave të ndryshme tematike dhe përdorimin e grupeve të ndryshme të të dhënave gjeohapësinore për të kalkuluar indekse të specializuara që lidhen drejtpërdrejt me qëllimin e punës. Rezultatet e këtij punimi janë prezantuar në formën e hartave tematike të modelit raster.

Synimi kryesor i këtij studimi është të ofrojë një bazë të qëndrueshme të informacionit gjeografik me fokus në aspektet mjedisore, me qëllim që të ndihmojë në procesin e vendimmarrjes dhe formulimin e politikës mjedisore në zonën e Mitrovicës. Ky punim mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në qeverisjen mjedisore lokale dhe qendrore./UBTNews/

D.E

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Publikohet studimi shkencor i profesorëve të UBT-së në perspektivën e ‘Rigjenerimi i Linjës Hekurudhore në Kosovë’

Publikuar

nga

Një studim i publikuar së fundmi nga Korporata për Publikime në Kufi të Horizonit hulumton potencialin e rigjenerimit të linjës hekurudhore në Kosovë, me fokus në studimin e rastit të Fushë Kosovë-Prishtinë-Podujevë dhe Prizren-Xërxë.

Studimi, i autorëve Beni Kizolli, Nol Dedaj, Hazir S. Çadraku dhe Bekim Selimi nga Fakulteti i Inxhinierisë Civile dhe Infrastrukturës në UBT-Institucioni i Arsimit të Lartë, Republika e Kosovës, nxjerr në pah rëndësinë e revitalizimit të infrastrukturës hekurudhore në rajon. Ky studim ka shqyrtuar potencialin e rigjenerimit të infrastrukturës hekurudhore si një zgjidhje për këto sfida.

Studimi synon të ofrojë njohuri për gjendjen aktuale të infrastrukturës hekurudhore në Kosovë dhe përfitimet e mundshme të një transformimi të saj nën një koncept menaxhimi të integruar dhe të qëndrueshëm të sektorit të trafikut. Në bazë të të dhënave të grumbulluara dhe rezultateve të analizave, studimi vë në dukje se rigjenerimi i linjave hekurudhore në zonat e studiuara do të integrojë pronat në zhvillimin urban.

Në njëra anë, kjo mund të japë burime financiare alternative për shoqërinë hekurudhore, përmes shfrytëzimit të ambienteve për shërbime të ndryshme, parkingje me pagesë, reklama tregtare dhe hapësira rekreative. Në anën tjetër, kjo sjell mundësi për transport alternativ, duke përfshirë korsitë e veçanta të autobusëve, Metrobus (Bus Rapid Transit) dhe shtigjet biçikletash përgjatë linjës brenda zonës urbane.

Këto gjetje mbështesin një model të përmirësimit të infrastrukturës hekurudhore në Kosovë si një mjet për të adresuar sfidat e trafikut dhe të mjedisit, ndërsa edhe për të integruar më mirë pronën dhe zhvillimin urban në të ardhmen./UBTNews/

D.E

Vazhdo të lexosh

Lajmet nga UBT

Njohuri dhe shkathtësi: Rrugëtimi i studentëve në Programin e Psikologjisë në UBT

Publikuar

nga

Në Programin e Psikologjisë në UBT studentët janë udhëhequr me kujdes nëpërmjet një kurrikule të hartuar me kujdes dhe me vizion. Çdo element i programit është i kombinuar për të shpërndarë njohuri dhe për të kultivuar shkathtësi që janë thelbësore për praktikën profesionale të psikologjisë.

Kurrikula e UBT-së është e ndërtuar me hollësi për të përmbushur kërkesat e standardeve të EuroPsy dhe Kornizës Kombëtare të Arsimit të Kosovës. Duke përdorur një gamë të gjerë metodash mësimore, prezentimeve dinamike, diskutimeve interaktive dhe studimeve të rasteve reale, frymëzohet kreativiteti dhe reflektimi i thellë për të ndërtuar një kuptim të thellë të psikologjisë.

Stafi i kualifikuar ndërkombëtarisht është një udhëheqës i vërtetë në rrugëtimin e shkollimit. Me përvojën e tyre të pasur dhe njohuritë, udhëheqin dhe inkurajojnë studentët me një qasje të personalizuar dhe mbështetëse. Pas përfundimit të programit, studentët do të dalin të pajisur me njohuri të thella dhe shkathtësi praktike për të kuptuar dhe trajtuar shumë aspekte të ndryshme të psikologjisë. Ata do të jenë gati të aplikojnë metodat dhe teknikat psikologjike në situata të ndryshme, të vlerësojnë dhe të interpretojnë të dhënat në mënyrë kritike dhe të komunikojnë efektivisht në një mjedis profesional dhe shoqëror.

Në një hap të rëndësishëm drejt përparimit të arsimit të lartë në fushën e psikologjisë, programi ka një infrastrukturë moderne të pajisur me teknologji bashkëkohore. Në qendër të këtij përparimi është qasja e lehtë dhe e shpejtë në burimet më të fundit akademike. Në një kohë kur informacioni lëviz me shpejtësi, studentët kanë privilegjin e qasjes së plotë në platforma të ndryshme elektronike. Kjo u jep atyre mundësinë për të qëndruar në krye të zhvillimeve të fundit në botën e psikologjisë.

Përveç kësaj, një aspekt tjetër kyç është disponueshmëria e një biblioteke të pasur me literaturë, në gjuhën shqipe dhe anglisht. Kjo bibliotekë e pasur është një burim i pamohueshëm i dijes për studentët, duke u dhënë atyre mundësinë për të eksploruar thellësisht temat e tyre të interesit në fushën e psikologjisë. Kjo infrastrukturë e fuqishme i ndihmon studentët tanë të kultivojnë një kulturë të përkushtimit për hulumtimin dhe studimin në fushën e tyre të zgjedhur. Duke ofruar një mjedis të përshtatshëm për rritjen e tyre profesionale, programi i Psikologjisë në UBT po bën përparime të konsiderueshme drejt shpërfaqjes së një brezi të ri të psikologëve të shkëlqyeshëm.

UBT ka vazhduar të përforcojë lidhjet e tij me partnerët ndërkombëtarë nëpërmjet programit të studimit. Ky program promovon shkëmbimin e studentëve dhe profesorëve, njohjen e kualifikimeve, bashkëpunimin në kërkim shkencor dhe zhvillimin e stafit akademik. Për këtë qëllim, ky program bashkëpunon me universitete dhe institucione të tjera prestigjioze në nivel ndërkombëtar. Kjo u mundëson studentëve të UBT-së të përfitojnë nga mobiliteti semestral apo vjetor në partnerët institucionalë, duke pranuar kreditë për studimet e tyre të realizuara në këto institucione. Kjo përmirëson përvojën akademike dhe kulturore të studentëve, duke i lejuar ata të eksplorojnë perspektiva të reja dhe të zhvillojnë njohuri të reja.

Përveç kësaj, UBT ka krijuar lidhje të ngushta me mbi 400 universitete në nivel global, duke ofruar mundësi për bursa studimi për studentët e interesuar. Këto partneritete ndërkombëtare nxitin shkëmbimin e njohurive dhe përparimin në fushën e psikologjisë, duke kontribuar në rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies në UBT.

Programi i Psikologjisë në UBT përfaqëson një rrafsh të ndritshëm për zhvillimin e profesionistëve të ardhshëm në fushën e psikologjisë. Me një qasje të përqendruar në njohuri, shkathtësi dhe bashkëpunim ndërkombëtar, UBT po përgatit një brez të ri të psikologëve të shkëlqyeshëm për të kontribuar në shoqërinë dhe botën e tyre!

©️Dionesa Ebibi

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara